16.DIENA. SVĒTAIS JĀZEP, TAISNĪGAIS VĪRS, LŪDZ PAR MUMS

“Svētais Jāzeps nopelnīja tiesības tikt saukts par “taisnīgo”, jo iemieso sevī kristīgās taisnības dzīvu attēlu, kas būtu jāiedzīvina sabiedriskajā dzīvē.”
Pāvests Pijs X

“Jāzeps bija vienkāršs cilvēks, kuram Dievs uzticēja darīt lielas lietas. Viņam izdevās nodzīvot visu savu dzīvi saskaņa ar Dieva gribu, un tādēļ Svētie Raksti viņu slavē sakot, ka viņš ir taisnīgs. Ebrejiem “taisns” nozīmē dievbijīgs, nevainojams kalpošanā Dievam, paklausīgs Dieva gribai. Dažreiz “Taisns” nozīmē laipns un žēlsirdīgs pret savu tuvāko. Vārdu sakot, taisnīgs ir tas, kurš mīl Dievu un parāda šo mīlestību, pildot Viņa baušļus kalpojot cilvēkiem, saviem brāļiem.”
Sv. Hosemarija Eskriva

“Jūs vēlaties zināt, kāpēc Jāzepu sauca par taisnīgu? Tāpēc, ka viņam pilnībā piemita visi tikumi.”
Sv. Maksims Turinckis

“Evaņģēlijs apraksta svēto Jāzepu kā taisnīgo. Nevar piešķirt lielāku slavu kādiem tikumiem un lielāku godu kādiem nopelniem.”
Pāvests Pāvils VI

SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētais Jāzep,
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,
Patriarhu gaisma,
Dievmātes līgavainis,
Pestītāja aizbildnis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs,
Dieva Dēla uzturētājs,
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Kristus kalps,
Pestīšanas kalps,
Svētās ģimenes galva,
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,
Svētais Jāzep, gudrības piemērs,
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,
Pacietības spoguli,
Nabadzības mīlētāj,
Strādnieku priekšzīme,
Mājas dzīves košums,
Jaunavu sargs,
Ģimenes atbalsts,
Palīgs grūtībās,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Slimnieku cerība,
Bēgļu aizbildnis,
Noskumušo aizbildnis,
Nabagu aizbildnis,
Mirstošo gādnieks,
Biedinājums ļauniem gariem,
Svētās Baznīcas aizstāvis,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.

Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

LŪGŠANA SVĒTAJAM JĀZEPAM
Mans mīļais svētais Jāzep, pieņem mani par savu bērnu! Parūpējies par manu pestīšanu, sargā mani dienu un nakti. Pasargā mani no kārdinājuma uz grēku un palīdzi man iemantot dvēseles un miesas šķīstību! Lai, pateicoties tavam aizlūgumam Jēzus priekšā, es tieku apveltīta/-ts ar uzupurēšanās, pazemības, pašaizliedzības garu, kvēlu mīlestību pret Jēzu Vissvētākajā Sakramentā un maigu mīlestību pret Vissvēto Jaunavu Mariju, savu Māti.
Svētais Jāzep, esi ar mani šīszemes dzīvē un manā nāves stundā un esi mans Debesu aizbildnis Tiesas dienā, kad stāšos Jēzus, sava žēlsirdīgā Pestītāja, priekšā. Amen.
Sv. Bernardīns no Sjēnas

Read Previous

15.DIENA. SVĒTĀS ĢIMENES GALVA, LŪDZ PAR MUMS

Read Next

ONLINE KONGRESS: LEKCIJAS UN BĪSKAPU, PRIESTERU, MEDŽUGORJES LIECINIEKU UN SVĒTCEĻNIEKU LIECĪBAS (30.10.2021)