29.DIENA. SLIMNIEKU CERĪBA, LŪDZ PAR MUMS

“Kā māca Baznīcas liturģija, [svētais Jāzeps] “pilnībā piedalījās lielajā pestīšanas noslēpumā” un patiesi ir “pestīšanas kalps”.
sv. Jānis Pāvils II

“Es uzgāju savā istabā [Terēze palika uz pirmā pakāpiena kopā ar barotāju]. Es nometos ceļos pie svētā Jāzepa kājām un, padevusies Dieva gribai, lūdzu viņa žēlastību, lai dziedinātu mazulīti. Kad es lūdzos, es raudāju, kas ar mani nenotiek bieži. Es nezināju, vai man jāiet lejā, bet beigās es devos lejā, un ko es redzēju? Mazulis kāri zīda. Viņa palaida viņu vaļā tikai pēc pulksten vieniem pēcpusdienā, viņa nedaudz izvēmās, un saļima uz barotājas bez dzīvības pazīmēm. Mēs pieci, kas stāvējām viņai apkārt, ļoti nobijāmies. Kalpone raudāja, bet man asinis sastinga dzīslās. Bērns, acīmredzot, bija aizrijies. Nepalīdzēja arī tas, ka mēs noliecāmies pār viņu, lai meklētu dzīvības pazīmes. To nebija. Viņa izskatījās mierīga, it kā vienkārši gulētu, tādēļ es pateicos Dievam par to, ka Viņš ļāva viņai tik klusi nomirt. Bet, kad bija pagājusi vēl ceturtdaļstunda, mana mazā Terēze atvēra acis un sāka smaidīt.”
Sv. Zēlija Martēna

“Līdzīgi kā svētais Jāzeps, centīsimies katru dienu nodzīvot saskaņā ar Dieva vadību un darīt visu, ko Dievs ir paredzējis.”
Sv. Džozefs Marello

SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētais Jāzep,
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,
Patriarhu gaisma,
Dievmātes līgavainis,
Pestītāja aizbildnis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs,
Dieva Dēla uzturētājs,
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Kristus kalps,
Pestīšanas kalps,
Svētās ģimenes galva,
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,
Svētais Jāzep, gudrības piemērs,
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,
Pacietības spoguli,
Nabadzības mīlētāj,
Strādnieku priekšzīme,
Mājas dzīves košums,
Jaunavu sargs,
Ģimenes atbalsts,
Palīgs grūtībās,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Slimnieku cerība,
Bēgļu aizbildnis,
Noskumušo aizbildnis,
Nabagu aizbildnis,
Mirstošo gādnieks,
Biedinājums ļauniem gariem,
Svētās Baznīcas aizstāvis,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.

Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

LŪGŠANA SVĒTAJAM JĀZEPAM
Mans mīļais svētais Jāzep, pieņem mani par savu bērnu! Parūpējies par manu pestīšanu, sargā mani dienu un nakti. Pasargā mani no kārdinājuma uz grēku un palīdzi man iemantot dvēseles un miesas šķīstību! Lai, pateicoties tavam aizlūgumam Jēzus priekšā, es tieku apveltīta/-ts ar uzupurēšanās, pazemības, pašaizliedzības garu, kvēlu mīlestību pret Jēzu Vissvētākajā Sakramentā un maigu mīlestību pret Vissvēto Jaunavu Mariju, savu Māti.
Svētais Jāzep, esi ar mani šīszemes dzīvē un manā nāves stundā un esi mans Debesu aizbildnis Tiesas dienā, kad stāšos Jēzus, sava žēlsirdīgā Pestītāja, priekšā. Amen.
Sv. Bernardīns no Sjēnas

Read Previous

28.DIENA. NELAIMĪGO IEPRIECINĀTĀJS, LŪDZ PAR MUMS

Read Next

30.DIENA. MIRSTOŠO GĀDNIEKS, LŪDZ PAR MUMS