30.DIENA. MIRSTOŠO GĀDNIEKS, LŪDZ PAR MUMS

“Jāzepa vārds būs aizstāvis visās mūsu dzīves dienās, bet it īpaši mūsu nāves stundā.”
Svētīgais Viljams Džozefs Šaminada

“Jēzus deva viņam [svētajam Jāzepam] īpašu privilēģiju aizsargāt mirstošos no Lucifera viltībām, tieši tāpat kā viņš izglāba Viņu [Jēzu] no nodevīgajiem Hēroda plāniem.”
Sv. Alfons Marija no Liguori

“Baznīca mūs mudina gatavoties nāves stundai (“No pēkšņas un negaidītas nāves atbrīvo mūs, Kungs”: senā Svēto litānija), lūgt Dievmāti, lai viņa aizlūdz par mums “mūsu nāves stundā” (lūgšana “Esi sveicināta…”), un uzticēties sv. Jāzepam, svētīgas nāves aizbildnim.”
Katoļu Baznīcas katehisms, 1014

“Viņš [Svētā Jāzepa kalps] lūgs viņam žēlastību par labu nāvi, tādu, kāda bija viņam pašam – ar Jēzus skūpstu Marijas rokās.”
Svētīgais Viljams Džozefs Šaminada

“Jūs esat laimīgi, ja svētais Jāzeps jums palīdzēs nāves stundā. Tad nebūs nozīmes tam, vai jūs esat liesmu apņemts vai slīkstat ūdenī, vai arī jūs ir piemeklējusi slimība, Svētā Jāzepa lūgšanas pārklās jūs ar apmetni, kas jūs no visa pasargās.”
God. Nelsons Beikers

SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētais Jāzep,
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,
Patriarhu gaisma,
Dievmātes līgavainis,
Pestītāja aizbildnis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs,
Dieva Dēla uzturētājs,
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Kristus kalps,
Pestīšanas kalps,
Svētās ģimenes galva,
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,
Svētais Jāzep, gudrības piemērs,
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,
Pacietības spoguli,
Nabadzības mīlētāj,
Strādnieku priekšzīme,
Mājas dzīves košums,
Jaunavu sargs,
Ģimenes atbalsts,
Palīgs grūtībās,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Slimnieku cerība,
Bēgļu aizbildnis,
Noskumušo aizbildnis,
Nabagu aizbildnis,
Mirstošo gādnieks,
Biedinājums ļauniem gariem,
Svētās Baznīcas aizstāvis,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.

Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

LŪGŠANA SVĒTAJAM JĀZEPAM
Mans mīļais svētais Jāzep, pieņem mani par savu bērnu! Parūpējies par manu pestīšanu, sargā mani dienu un nakti. Pasargā mani no kārdinājuma uz grēku un palīdzi man iemantot dvēseles un miesas šķīstību! Lai, pateicoties tavam aizlūgumam Jēzus priekšā, es tieku apveltīta/-ts ar uzupurēšanās, pazemības, pašaizliedzības garu, kvēlu mīlestību pret Jēzu Vissvētākajā Sakramentā un maigu mīlestību pret Vissvēto Jaunavu Mariju, savu Māti.
Svētais Jāzep, esi ar mani šīszemes dzīvē un manā nāves stundā un esi mans Debesu aizbildnis Tiesas dienā, kad stāšos Jēzus, sava žēlsirdīgā Pestītāja, priekšā. Amen.
Sv. Bernardīns no Sjēnas

Read Previous

29.DIENA. SLIMNIEKU CERĪBA, LŪDZ PAR MUMS

Read Next

31.DIENA. BIEDINĀJUMS ĻAUNIEM GARIEM, LŪDZ PAR MUMS