ATGRIEZIETIES

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. februārī:
“Mīļie bērni! Atgriezieties un ietērpieties gandarīšanas drānās un dziļā personiskā lūgšanā, un Visaugstajam pazemīgi lūdziet mieru. Šajā žēlastības laikā sātans vēlas jūs pavedināt, bet jūs, bērniņi, raugieties uz manu Dēlu un sekojiet Viņam uz Golgātu, ievērojot atturību un gavēni. Es esmu ar jums, jo Visaugstais man ļauj jūs mīlēt un vadīt uz sirds prieku ticībā, kura pieaug visiem tiem, kas Dievu mīl vairāk par visu. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Dievmātes aicinājums sasaucas ar Lielā gavēņa laiku, kuru uzsākām pirms dažām dienām. Tēlaini runājot, Lielais gavēnis ir sava veida templis, kurā Dievs vēlas mūs šķīstīt un bagātināt ar savām dāvanām. Šis laiks dod mums iespēju augt ticībā.

Lielā gavēņa laikā mēs esam aicināti uz atturību. Šis ir vingrinājums un treniņš mūsu brīvajai gribai. Tajā pašā laikā gavēnis nav saistīts ar zināmu piepūli, mēģinājumu no kaut kā atturēties vai kādu nozīmīgu lēmumu pieņemšanu, lai pēc tam tos kaut kā īstenotu. Runa nav par atteikšanos no kaut kā, gavēšanu un ciešanām bez sirds un mīlestības. Lielā gavēņa nozīme un mērķis ir tas, ka tas atgriež mums gara brīvību un ved mūs no verdzības uz apsolīto zemi un no atkarības uz brīvību. Lielais gavēnis ir vērsts uz to, lai mēs nomestu nastu no savas dvēseles un kļūtu par saimniekiem savā mājā, tas ir, neļautu, lai pār mums kaut kas valda tādā nozīmē, kādā atkarību paverdzināts ir mūsdienu cilvēks.

Lielā gavēņa jēga ir atgriešanās. Atgriešanās ir žēlastība prast atpazīt Dieva klātbūtni savā dzīvē. Jēzus, runājot par atgriešanos, teica: “…laiks piepildījies, un Dieva valstība tuvu klāt; gandariet par grēkiem un ticiet evaņģēlijam!” (Mk 1,15)

Atgriešanās ir prāta, sirds un dvēseles pavēršana un atvēršana Dieva Valstībai. No otras puses, ir jāpagriež mugura sātana valstībai un viņa viltībām.

Lielais gavēnis ir aicinājums ieklausīties un piepildīt apustuļa Pāvela teikto: “Un nepiemērojieties šai pasaulei, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai jūs saprastu, kāds ir Dieva prāts, kas labs un patīkams, un pilnīgs!” (Rom 12,2)

Jēzus un mūsu māte aicina mūs ielūkoties viņas Dēlā un pēc tam sekot Viņam. Marija dzīvoja, skatoties uz Kristu, un paturēja sevī katru Viņa vārdu. Lai izveidotu dzīvas attiecības ar Jēzu, Jaunava Marija var palīdzēt mums uzlūkot Kristus vaigu un redzēt Viņa sirdi un žēlastību.

“Raudzīties uz Jēzu”, kā mūs aicina Jaunava Marija, nozīmē mainīt savu domāšanu, un mentalitāti un tādā veidā piedzīvot savu uzskatu un attiecību ar cilvēkiem un lietām pārveidi. Pati Marija ir pilnībā vērsta uz Jēzu un piepildīta ar Jēzu. Viņa zina, ka tikai ielūkojoties Viņa dzīves, ciešanu, nāves un augšāmcelšanās noslēpumā, mēs varam piedzīvot glābšanu, pestīšanu un piedošanu. Tikai Jēzū mēs atklājam mūsu pašu dzīves patiesību un noslēpumu.

Pāvests Francisks bullā „Misericordiae vultus“ (Žēlsirdības vaigs”) pasvītro, ka Jēzus Kristus ir Tēva žēlsirdības vaigs. Viņā Dievs atklāj mums visu savu mīlestību. Ļausim Marijai, žēlsirdības mātei, vest mūs pie sava Dēla Jēzus, lai piedzīvotu to, ko Dievs mums vēlas dāvāt šajā Lielajā gavēnī.

Lūgšana: Vissvētākā Jaunava Marija, Miera Karaliene un māte, pateicamies tev, ka Tu nepārstāj mūs saukt un brīdināt mūs, savus bērnus, par briesmām, kas draud gan mums, cilvēkiem, gan pasaulei kopumā. Tu skaties uz mums ar mātišķām acīm un sirdi, kas mīl un cieš par saviem bērniem. Tu jūti sāpes par katru cilvēka sirdi, kas tiek mocīta, par katru sirdi, kas ir nocietināta un ievainota. Ar savu parādīšanos un vēstījumiem, tu mums parādi, ka tu esi cerības māte, jo nepārstāj ticēt un cerēt par mums un dēļ mums. Ak, Marija, tu, kas kā neviens cits, zini Dieva visvarenību un žēlastību, izlūdz mums, saviem bērniem, patiesas atgriešanās žēlastību un ticību Dieva apsolījumam par mieru mums un visai pasaulei. Kopā ar tevi, miera māte, arī mēs vēlamies lūgties, gavēt un ticēt, ka Dievam pieder pēdējais vārds mūsu un visas pasaules liktenī. Amen.

t. Ļubo Kurtovičs OFM

Read Previous

PAZEMĪGI LŪDZIET MIERU

Read Next

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2023. gada 25. februārī