PĀVESTA VĒSTĪJUMS JAUNATNEI MEDŽUGORJES 31.MLADIFESTĀ

Dārgie jaunieši!

Ikgadējā jauniešu tikšanās Medžugorjē ir laiks, kas piepildīts ar lūgšanām, katehēzi un brālīgām tikšanās reizēm, kas dod mums iespēju iepazīt Dzīvo Jēzu Kristu, īpašā pilnībā — svētajā Eiharistijā un Vissvētākā Altāra Sakramenta adorācijā, kā arī Gandarīšanas sakramentā. Tas palīdz mums atklāt citu dzīves veidu, kas ļoti atšķiras no pārejošās pasaules kultūras, kurā nekas nevar būt pastāvīgs un kas pazīst tikai prieku par pašreizējo brīdi. Šajā relatīvisma atmosfērā, kurā grūti atrast patiesas un uzticamas atbildes, Mladifesta devīze “Nāciet un redzēsiet!” (Jņ 1,39) — Jēzus vārdi Viņa mācekļiem — ir svētība. Jēzus pievērš Savu skatienu mums, aicinot mūs iet un palikt kopā ar Viņu.

Nebīstieties! Kristus ir dzīvs un vēlas, lai mēs būtu dzīvi. Viņš ir patiesā šīs pasaules jaunība un skaistums. Viss, kam Viņš pieskaras, atjaunojas, top jauns, pilns dzīvības un satura. Tieši to mēs redzam Evaņģēlija epizodē, kad Jēzus jautā Saviem mācekļiem, kas Viņam seko, ko tie meklē. Bet mācekļi atbild: ”Rabbi, kur tu dzīvo?” Jēzus tiem saka: “Nāciet un redzēsiet!” (skat. Jņ 1,35-39). Viņi gāja, ieraudzīja un palika. Šī tikšanās ar Jēzu tik zīmīgi palikusi mācekļu atmiņās, ka viens no tiem pat atceras tikšanās laiku: ”Bija ap desmito stundu.”

Evaņģēlijs apraksta, kā, pabijuši Kunga mājā, divi mācekļi kļūst par vidutājiem, kas dod iespēju arī citiem satikt, iepazīt un sekot Viņam. Andrejs nekavējoši dodas ceļā, lai par pieredzēto pastāstītu brālim Sīmanim, un atved viņu pie Jēzus. Mācītājs, to ieraudzījis, dod tam vārdu “Kēfa”, kas nozīmē “klints”, kas kļūst par viņa personīgo vārdu — Pēteris. Šis brīdis ir apliecinājums tam, ka, tiekoties ar Jēzu, mēs kļūstam par jaunām personībām un turpmāk esam aicināti nodot šo pieredzi citiem — vienlaikus vienmēr savu skatienu koncentrējot uz Viņu, Kungu.

Dārgie jaunieši, vai esat sastapuši šo Jēzus skatienu, kas uzdod jautājumu: “Ko jūs meklējat?” Vai esat dzirdējuši Viņa balsi, kas aicina: “Nāciet un redzēsiet!” Vai esat sajutuši aicinājumu doties ceļā? Pavadiet šo laiku ar Jēzu, lai piepildītos ar Viņa Garu un tādējādi kļūtu gatavi šīs dzīves piedzīvojumam, avantūrai. Ejiet Viņam pretī , palieciet ar Viņu lūgšanā, uzticiet sevi Viņam, jo Viņš ir siržu vadītājs.

Brīnišķīgais Kunga aicinājums “Nāciet un redzēsiet!”, par ko mums pavēstījis Kunga mīļotais un jaunais māceklis, ir vērsts arī uz jaunajiem mācekļiem. Jēzus mūs aicina Viņu satikt, un šis festivāls ir tieši šāda iespēja “atnākt un redzēt”. Vārdam “nākt” bez norādījuma par ķermeņa pārvietošanos ir cita, daudz dziļāka garīga nozīme. Tā norāda uz ticības ceļu, kuras mērķis ir “ieraudzīt”, t.i. piedzīvot tikšanos ar Kungu, un, pateicoties Viņam, ieraudzīt pilnīgo un galīgo mūsu eksistences jēgu.

Izcils piemērs jaunai sirdij, kas gatava sekot Kristum ar nemainīgi jaunu svaigumu un uzticību, Baznīcā ir Jaunava Marija. Viņas “jā” un “lai man notiek pēc Tava Vārda”, ko Tā saka Eņģelim, iedvesmo mūs atkal un atkal. Viņas “jā” ietver sevī piedalīšanos un risku bez jebkādām garantijām, izņemot apziņas pārliecību, ka Viņa ir Apsolījuma Nesēja. Viņas “es esmu kunga kalpone” (Lk 1,38) ir labākais piemērs tam, kas notiek, ja cilvēks pēc brīvas gribas uztic sevi Dieva rokām. Lai šis piemērs iedvesmo jūs un kļūst par jūsu ceļvedi! Marija-Māte ir “nomodā par Saviem bērniem, kas iet pa dzīvi, nereti noguruma, vajadzību nastas nospiesti, bet piepildīti ar vēlmi, lai cerības gaisma nenodzistu. Mēs tiecamies uz to, lai nenodzistu cerības gaisma. Mūsu māte vēro šo ceļojošo tautu, jauniešus, kas mīl un, neraugoties uz apkārtesošo troksni, tukšvārdību un visu, kas sadrumstalo mūsu uzmanību, meklē klusumā.” (Christus vivit, 48).

Dārgie jaunieši, “steidziet Jēzus, kas mums tik mīļš, aicināti, ko pielūdzam Eiharistijā un Kuru atpazīstam mūsu brāļos un māsās, kas cieš. Lai Svētais Gars vada jūs ar tādu trauksmi, ar kādu jūs dodaties uz priekšu. Baznīcai nepieciešams jūsu lidojums, jūsu intuīcija, jūsu ticība” (op.cit., 299). Šajā trauksmainajā sekošanā Evaņģēlijam, ko tostarp iedvesmo šis Festivāls, es novēlu jūs Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecībai, piesaucot Svētā Gara gaismu un spēku, lai jūs kļūtu par patiesiem Kristus lieciniekiem. Par to es lūdzos un svētīju jūs, tāpat lūdzot jūs lūgties par mani.

Romā, Sv.Jāņa Laterāna Bazilikā,
Sv.Pētera un Sv.Pāvila svētkos 2020. gada 29.jūnijā

Read Previous

31.STARPTAUTISKAIS JAUNIEŠU LŪGŠANU FESTIVĀLS «MLADIFEST»

Read Next

KARDINĀLA KRISTOFA ŠENBORNA NO VĪNES VĒSTĪJUMS JAUNIEŠIEM MLADIFESTĀ