33.DIENA. VIŅŠ TO IECĒLA PAR SAVA NAMA KUNGU UN PAR VISA SAVA ĪPAŠUMA VALDNIEKU

“Tāpat kā Visvarenais Dievs iecēla Jāzepu [Jēkaba dēlu] valdīt pār visu Ēģipti, lai saglabātu ražu, tā arī kad bija pienācis laiks, kad Viņam bija jānosūta savs Vienpiedzimušais Dēls, pasaules Pestītājs, uz zemes, Viņš izvēlējās citu Jāzepu, kura paraugs bija pirmais [Jāzeps], un “iecēla viņu par kungu savam namam un par valdnieku visai savai mantai”, par savu visdārgāko dārgumu glabātāju.”
Pāvests Pijs IX

“Tad Zebedeja dēlu māte piegāja ar saviem dēliem pie Viņa, atdeva godu un lūdza kaut ko Viņam. Viņš sacīja tai: Ko tu vēlies? Tā atbildēja Viņam: Saki, lai šie abi mani dēli sēž Tavā valstībā: viens Tavā labajā, otrs kreisajā pusē! Bet Jēzus atbildēja un sacīja: Jūs nezināt, ko lūdzat. Vai jūs varat dzert to biķeri, ko es dzeršu? Viņi atbild: Varam! Viņš atbildēja tiem: Manu biķeri gan jūs dzersiet, bet man nepiedienas jums dot sēdēt manā labajā vai kreisajā pusē, bet tiem, kam mans Tēvs sagatavojis. Kad pārējie desmit to dzirdēja, viņi saīga uz abiem brāļiem. Bet Jēzus pieaicināja viņus pie sevis un sacīja: Jūs zināt, ka valdnieki valda pār savām tautām, un lielie izmanto savu varu pār tām; starp jums tas tā nebūs. Bet kas no jums grib būt lielāks, tas lai ir jūsu sulainis! Bet kas starp jums grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps! Jo Cilvēka Dēls nav atnācis, lai Viņam kalpotu, bet lai Viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību daudzu atpestīšanai.”
Mateja evaņģēlijs 20, 20-28

“Padarīt tēvu nabadzīgu, kamēr dēls dzīvo pārpilnībā, ir briesmīgs noziegums. Nav iespējams iedomāties, ka Dieva Dēls, visu tikumu valdnieks, aizmirsīs par Jāzepu, kuru Viņš mīlēja un cienīja kā savu tēvu. [Jēzus] nežēloja pūles, lai viņu bagātinātu.”
Svētīgais Viljams Džozefs Šaminada

“Svētā Jāzepa godināšana ir viena no retākajām žēlastībām, ko Dievs var dāvāt dvēselei, jo tā ir salīdzināma ar visu mūsu Kunga žēlastības dārgumu atklāšanu.”
Sv. Pēteris Juliāns Eimards

“Jāzeps ir spēcīgs aizstāvis. Tāpēc ir jābūt viņam uzticīgam, viņš jāgodā un jāvelta sevi viņam. Mēs labprāt uzlūkojam Jēzu un Mariju, kas kalpošanu Jāzepam, pieņem kā kalpošanu Viņiem pašiem.”
Sv. Pēteris Juliāns Eimards

“Mēs nespējam iedomāties, par cik daudzām lietām mums ir jāpateicas viņam [svētajam Jāzepam]. Tas ir noslēpums, kas mums tiks atklāts tikai pēc Lielās dienas, bet nešaubīsimies par to, kam Dievs uzticējis rūpes par visu savu namu, kurš dāvājis mums īpašas žēlastības, kas ir mūsu visdziļākās pateicības vērtas.”
God. Nelsons Beikers

SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētais Jāzep,
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,
Patriarhu gaisma,
Dievmātes līgavainis,
Pestītāja aizbildnis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs,
Dieva Dēla uzturētājs,
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Kristus kalps,
Pestīšanas kalps,
Svētās ģimenes galva,
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,
Svētais Jāzep, gudrības piemērs,
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,
Pacietības spoguli,
Nabadzības mīlētāj,
Strādnieku priekšzīme,
Mājas dzīves košums,
Jaunavu sargs,
Ģimenes atbalsts,
Palīgs grūtībās,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Slimnieku cerība,
Bēgļu aizbildnis,
Noskumušo aizbildnis,
Nabagu aizbildnis,
Mirstošo gādnieks,
Biedinājums ļauniem gariem,
Svētās Baznīcas aizstāvis,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.

Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

LŪGŠANA SVĒTAJAM JĀZEPAM
Mans mīļais svētais Jāzep, pieņem mani par savu bērnu! Parūpējies par manu pestīšanu, sargā mani dienu un nakti. Pasargā mani no kārdinājuma uz grēku un palīdzi man iemantot dvēseles un miesas šķīstību! Lai, pateicoties tavam aizlūgumam Jēzus priekšā, es tieku apveltīta/-ts ar uzupurēšanās, pazemības, pašaizliedzības garu, kvēlu mīlestību pret Jēzu Vissvētākajā Sakramentā un maigu mīlestību pret Vissvēto Jaunavu Mariju, savu Māti.
Svētais Jāzep, esi ar mani šīszemes dzīvē un manā nāves stundā un esi mans Debesu aizbildnis Tiesas dienā, kad stāšos Jēzus, sava žēlsirdīgā Pestītāja, priekšā. Amen.
Sv. Bernardīns no Sjēnas

Read Previous

32.DIENA. SVĒTĀS BAZNĪCAS AIZSTĀVIS, LŪDZ PAR MUMS

Read Next

VATIKĀNS: ATLAIDAS PAR MIRUŠAJIEM VARĒS SAŅEMT VISU NOVEMBRI