32.DIENA. SVĒTĀS BAZNĪCAS AIZSTĀVIS, LŪDZ PAR MUMS

“Baznīca sauc uz svēto Jāzepu kā aizbildņi un aizstāvi, jo tai ir nesatricināma pārliecība, ka viņš, kura gādībai un aizsardzībai Kristus vēlējās uzticēt savu trauslo cilvēcisko bērnību, turpinās pildīt šo lomu debesīs, lai vadītu un aizsargātu mistisko Kristus miesu, kurā Viņš vienmēr ir vājš, Viņam vienmēr uzbrūk, Viņš vienmēr ir briesmās.”
Sv. Pāvils VI

“Lai mēs savas dzīves plānā būtu uzticīgi un pazemīgi Dieva līdzstrādnieki, mums ir nepieciešama ne tikai Jaunavas Marijas, bet arī visspēcīgākā aizstāvja svētā Jāzepa aizsardzība.”
Sv. Jānis XXIII

“Svētais Jāzeps vienmēr ir kormeistars, kurš sinhronizē skaņas, bet tajā pašā laikā nepieļauj kļūdainus toņus.”
Sv. Džozefs Marello

“[Baznīcas] augšāmcelšanās krāšņums ir tuvu, jo Kunga ciešanu krēsla ir pilnā plaukumā.”
Svētīgais Migels Augustīns Pro Huaress

SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētais Jāzep,
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,
Patriarhu gaisma,
Dievmātes līgavainis,
Pestītāja aizbildnis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs,
Dieva Dēla uzturētājs,
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Kristus kalps,
Pestīšanas kalps,
Svētās ģimenes galva,
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,
Svētais Jāzep, gudrības piemērs,
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,
Pacietības spoguli,
Nabadzības mīlētāj,
Strādnieku priekšzīme,
Mājas dzīves košums,
Jaunavu sargs,
Ģimenes atbalsts,
Palīgs grūtībās,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Slimnieku cerība,
Bēgļu aizbildnis,
Noskumušo aizbildnis,
Nabagu aizbildnis,
Mirstošo gādnieks,
Biedinājums ļauniem gariem,
Svētās Baznīcas aizstāvis,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.

Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

LŪGŠANA SVĒTAJAM JĀZEPAM
Mans mīļais svētais Jāzep, pieņem mani par savu bērnu! Parūpējies par manu pestīšanu, sargā mani dienu un nakti. Pasargā mani no kārdinājuma uz grēku un palīdzi man iemantot dvēseles un miesas šķīstību! Lai, pateicoties tavam aizlūgumam Jēzus priekšā, es tieku apveltīta/-ts ar uzupurēšanās, pazemības, pašaizliedzības garu, kvēlu mīlestību pret Jēzu Vissvētākajā Sakramentā un maigu mīlestību pret Vissvēto Jaunavu Mariju, savu Māti.
Svētais Jāzep, esi ar mani šīszemes dzīvē un manā nāves stundā un esi mans Debesu aizbildnis Tiesas dienā, kad stāšos Jēzus, sava žēlsirdīgā Pestītāja, priekšā. Amen.
Sv. Bernardīns no Sjēnas

Read Previous

31.DIENA. BIEDINĀJUMS ĻAUNIEM GARIEM, LŪDZ PAR MUMS

Read Next

33.DIENA. VIŅŠ TO IECĒLA PAR SAVA NAMA KUNGU UN PAR VISA SAVA ĪPAŠUMA VALDNIEKU