6.DIENA. SVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, VIENS VIENĪGS DIEVS, APŽĒLOJIES PAR MUMS

“Viņš [svētais Jāzeps] ir Svētās Ģimenes galva, trīsvienības tēvs šeit uz zemes, kas ir tik līdzīga Svētajai Trīsvienībai Debesīs.”
Sv. Pēteris Juliāns Eimards

“Nav šaubu, ka svētais Jāzeps bija apveltīts ar visām dāvanām un žēlastībām, kas nepieciešamas tās misijas izpildei, ko Mūžīgais Tēvs viņam vēlējās uzticēt. Pirmkārt, pagaidu mājas rūpes par mūsu Kungu un rūpes par viņa ģimeni, kas sastāvēja no trīs personām un atainoja brīnumainās Svētās Trīsvienības noslēpumu. Ja vien to var salīdzināt, izņemot mūsu Kungu, kurš pats ir viens no Vissvētākās Trīsvienības personām, jo visi pārējie ir tikai radības. Tomēr mēs varam teikt, ka šīs zemes trīsvienība kaut kādā veidā ataino Vissvētāko Trīsvienību.”
Sv. Francisks no Sales

“Kāds gods bija svētajam Jāzepam uzsākt attiecības ar Debesu Tēva Ģimeni un kļūt par radītās trīsvienības trešo personu.”
Svētīgais Viljams Džozefs Šaminada

SVĒTĀ JĀZEPA LITĀNIJA
Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Dievs Svētais Gars,
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētais Jāzep,
Slavas pilnais Dāvida ciltsbērns,
Patriarhu gaisma,
Dievmātes līgavainis,
Pestītāja aizbildnis,
Šķīstais Jaunavas sargātājs,
Dieva Dēla uzturētājs,
Rūpīgais Kristus aizsargātājs,
Kristus kalps,
Pestīšanas kalps,
Svētās ģimenes galva,
Svētais Jāzep, taisnīgais vīrs,
Svētais Jāzep, šķīstības paraugs,
Svētais Jāzep, gudrības piemērs,
Svētais Jāzep, drošsirdīgais vīrs,
Svētais Jāzep, Dievam vienmēr paklausīgais,
Svētais Jāzep, uzticīgais Dieva kalps,
Pacietības spoguli,
Nabadzības mīlētāj,
Strādnieku priekšzīme,
Mājas dzīves košums,
Jaunavu sargs,
Ģimenes atbalsts,
Palīgs grūtībās,
Nelaimīgo iepriecinātājs,
Slimnieku cerība,
Bēgļu aizbildnis,
Noskumušo aizbildnis,
Nabagu aizbildnis,
Mirstošo gādnieks,
Biedinājums ļauniem gariem,
Svētās Baznīcas aizstāvis,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

V. Viņš to iecēla par sava nama kungu.
R. Un par visa sava īpašuma valdnieku.

Lūgsimies.
Dievs, Tu savā neizsakāmā gādībā esi izvēlējies svēto Jāzepu par savas Mātes, Vissvētās Jaunavas Marijas Līgavaini, mēs Tevi lūdzam, lai tas, kuru godinām virs zemes, būtu mums par aizbildni pie Tevis debesīs, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen.

LŪGŠANA SVĒTAJAM JĀZEPAM
Mans mīļais svētais Jāzep, pieņem mani par savu bērnu! Parūpējies par manu pestīšanu, sargā mani dienu un nakti. Pasargā mani no kārdinājuma uz grēku un palīdzi man iemantot dvēseles un miesas šķīstību! Lai, pateicoties tavam aizlūgumam Jēzus priekšā, es tieku apveltīta/-ts ar uzupurēšanās, pazemības, pašaizliedzības garu, kvēlu mīlestību pret Jēzu Vissvētākajā Sakramentā un maigu mīlestību pret Vissvēto Jaunavu Mariju, savu Māti.
Svētais Jāzep, esi ar mani šīszemes dzīvē un manā nāves stundā un esi mans Debesu aizbildnis Tiesas dienā, kad stāšos Jēzus, sava žēlsirdīgā Pestītāja, priekšā. Amen.
Sv. Bernardīns no Sjēnas

Read Previous

5.DIENA. DIEVS SVĒTAIS GARS, APŽĒLOJIES PAR MUMS

Read Next

ILGOJIETIES PĒC DEBESĪM