NOVENNA PIRMS JAUNAVAS MARIJAS BEZVAINĪGĀS IEŅEMŠANAS SVĒTKIEM (29.11.-07.12.)

1 diena: 29.11. – Klausīties –
“Klausīšanās – aicinājums uz neiespējamo.”

Ievadlūgšana
Marija, mana dārgā Māte, dāvā man savu Sirdi – brīnišķīgu, tīru, bezvainīgu, mīlestības un pazemības pilnu, lai es, līdzīgi kā tu, spētu pieņemt Jēzu un steigtos Viņā dalīties ar citiem.

Dieva Vārds (Lk 1,26–38)
Bet sestajā mēnesī Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete. Pie jaunavas, kas bija saderināta Dāvida cilts vīram, kam vārds bija Jāzeps; un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis, ienācis pie viņas, sacīja: Esi sveicināta, žēlastības pilnā! Kungs ir ar tevi! To izdzirdusi, tā iztrūkās no viņa valodas un domāja: kas tā par sveicināšanu? Bet eņģelis viņai sacīja: Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Lūk, tu kļūsi grūta miesās un dzemdēsi Dēlu, un nosauksi Viņu vārdā Jēzus. Un Viņš būs liels un sauksies Visaugstākā Dēls, un Dievs Kungs dos Viņam tēva Dāvida troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs gala. Bet Marija sacīja eņģelim: Kā tas var notikt, jo es vīra nezinu? Un eņģelis atbildēja un sacīja viņai: Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstākā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas no tevis dzims, sauksies Dieva Dēls. Un, lūk, tava radiniece Elizabete, kuru sauc par neauglīgo, savā vecumā ieņēma dēlu un staigā sestajā mēnesī. Jo Dievam neviena lieta nav neiespējama. Bet Marija sacīja: Lūk, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda! Un eņģelis no viņas aizgāja.

Dievmātes vēstījums vizionārei Mirjanai 2013. gada 2. novembrī
“Mīļie bērni! Es atkal kā māte jūs aicinu: mīliet, pastāvīgi lūdziet mīlestības dāvanu, mīliet Debesu Tēvu vairāk par visu. Ja jūs mīlēsiet Viņu, jūs mīlēsiet arī sevi un savus tuvākos. To nav iespējams nošķirt. Debesu Tēvs ir klātesošs ikvienā personā. Viņš mīl ikvienu personu un ikvienu sauc vārdā. Tāpēc, mani bērni, lūgšanas laikā centieties saklausīt, kāda ir Debesu Tēva griba. Sarunājieties ar Viņu. Nodibiniet personiskas attiecības ar Tēvu – tās padziļinās jūsu, manu bērnu un apustuļu, savstarpējās attiecības. Būdama māte, es vēlos, lai, mīlot Debesu Tēvu, jūs paceltos pāri šīs zemes tukšībām un palīdzētu citiem pakāpeniski iepazīt Debesu Tēvu un Viņam tuvoties. Mani bērni, lūdziet, lūdziet, lūdziet mīlestības dāvanu, jo mīlestība ir mans Dēls. Aizlūdziet par saviem ganiem, lai viņi jūs vienmēr mīlētu tā, kā jūs mīlēja mans Dēls, kas savu mīlestību apliecināja, atdodot savu dzīvību par jūsu pestīšanu. Paldies jums.”

Pārdomas
Marija prot klausīties Dievu. Uzmanību – tā nav vienkārša un pavirša “klausīšanās”, tā ir uzmanības un pieņemšanas piepildīta klausīšanās ar gatavību atbildēt Dievam “JĀ!” Nedrīkst būt nekas, kas novērš mūsu uzmanību, ar ko mēs dažkārt nostājamies Dieva vai cilvēku priekšā. Mēs klausāmies vārdus, bet tos nedzirdam. Marija ir uzmanīga pret Dievu. Viņa Viņu klausās. Elizabete savā vecumā ieņēma dēlu, tas ir fakts. Bet Marija ir uzmanīga, viņa spēj saprast fakta “Dievam neviena lieta nav neiespējama” nozīmi. Tas attiecas arī uz mūsu dzīvi. Klausīties Dievu, kurš runā ar mums, un klausīties ikdienas realitāti, pievērst uzmanību cilvēkiem, faktiem, jo Kungs stāv pie mūsu dzīves vārtiem un klauvē pie tiem dažādos veidos, liek zīmes mūsu ceļā, dodot iespēju tās atšķirt. Marija ir klausīšanās Māte, viņa zina, kā uzmanīgi klausīties Dievu un kā uzmanīgi ieklausīties dzīves notikumos.

Risinājums
Es atradīšu 5 min. klusumam, tajā laikā klausīšos to, ko Dievs man saka caur notikumiem, cilvēkiem, Dieva Vārdu.

Noslēguma lūgšana
Marija, tu, kas klausies un dzirdi, dari tā, lai mūsu ausis vienmēr būtu atvērtas. Palīdzi starp tūkstošiem šīs pasaules vārdu sadzirdēt tava Dēla Jēzus Vārdus. Palīdzi mums ieklausīties realitātē, kurā mēs dzīvojam, sadzirdēt katru cilvēku, kuru satiekam, īpaši tos, kuri ir nabadzīgi, trūcīgi vai nonākuši nelaimē.

Svētais Jāzep, esi mans garīgais tēvs, manas ģimenes aizstāvis un iemāci mani dzīvot tā, kā dzīvoji tu: Jēzum un Marijai. Izlūdz man neatlaidību augt mīlestībā, gara atvērtību, uzņēmību pret Dieva Vārdu un gatavību mierīgi rīkoties saskaņā ar Dieva gribu. Savā aizbildniecībā ved mani uz manas dzīves lielo dienu, uz manu uzkāpšanu Debesīs. Āmen.

 

2. diena: 30.11. – Rīkoties –
“Kalpot Dievam cilvēkos.”

Ievadlūgšana
Marija, mana dārgā Māte, dāvā man savu Sirdi – brīnišķīgu, tīru, bezvainīgu, mīlestības un pazemības pilnu, lai es, līdzīgi kā tu, spētu pieņemt Jēzu un steigtos Viņā dalīties ar citiem.

Dieva Vārds (Lk 1,39-45)
Bet Marija, tanīs dienās cēlusies, steigšus aizgāja kalnos, jūdu pilsētā. Un viņa, iegājusi Zaharija namā, sveicināja Elizabeti. Un notika, ka Elizabetei, Marijas sveicināšanu dzirdot, bērniņš priecīgi sakustējās viņas miesās; un Elizabete piepildījās Svētā Gara; un viņa skaļā balsī sauca un sacīja: Tu esi svētīta starp sievietēm, un svēts ir tavas miesas auglis! Un no kurienes man tas, ka mana Kunga māte nāk pie manis? Jo, lūk, tiklīdz tava sveicināšanas balss atskanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās. Un svētīga tu esi ticēdama, ka tas izpildīsies, ko Kungs tev sacījis.

Dievmātes, Miera Karalienes, 2004. g. 25. septembra vēstījums
“Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu būt par mīlestību tur, kur valda naids, un par barību tur, kur cieš badu. Bērniņi, atveriet savu sirdi! Lai jūsu rokas ir plaši izplestas un dāsnas, tā lai ar jūsu starpniecību ikviena radība pateiktos Dievam – Radītājam. Lūdzieties, bērniņi, un atveriet savu sirdi Dieva mīlestībai – tas nav iespējams, ja nelūdzaties. Tāpēc lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties! Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Pārdomas
Marija steigšus devās ceļā. Neskatoties uz grūtībām un kritiku, ar kuru viņa bija spiesta saskarties sava lēmuma dēļ, viņu nespēj apturēt nekas. Viņa “steidzas”. Lūgšanā Dieva priekšā vai arī uzlūkojot notikumus savā dzīvē, Marija nekad nesteidzas, neļauj brīdim vai notikumiem sevi pārņemt. Bet, kad viņa skaidri zina, ko Dievs no viņas vēlas un kas ir jādara, viņa nešaubās, negaida, bet steigšus dodas ceļā. Svētā Gara žēlastība neizpaužas lēnumā. Marijas rīcība ir viņas paklausības eņģeļa vārdiem rezultāts, apvienojumā ar mīlestību. Izejot no savas mājas, no sevis pašas, Viņa ar mīlestību nes visdārgāko: savu Dēlu Jēzu.

Mēs reizēm apstājamies, lai klausītos un pārdomātu, ko darīt. Iespējams, ka mēs pat skaidri zinām, kas mums ir jādara, tomēr mēs nesperam soli pretī rīcībai. Pirmkārt, neieguldām sevi pilnībā, steidzoties pie citiem, lai sniegtu viņiem savu palīdzību, sapratni un mīlestību; lai līdzīgi kā Marija nestu to visdārgāko, kas mums ir un ko mēs esam paši pieņēmuši: Jēzu un Viņa Evaņģēliju. Nest Viņu vārdos, bet, vispirms, konkrētos darbos, kas ir mūsu liecība.

Risinājums
Šodien es centīšos nest Jēzu kādam no maniem tuvākajiem, izdarot kādu labu darbu, uz ko mani aicina Kungs.

Noslēguma lūgšana
Marija, rīcības Sieva, palīdzi mums, lai mūsu kājas un rokas “steigtos” pretī saviem tuvākajiem, nesot tiem tava Dēla Jēzus palīdzību un mīlestību; lai arī mēs, līdzīgi tev, nestu Evaņģēlija gaismu šajā pasaulē.

Svētais Jāzep, esi mans garīgais tēvs, manas ģimenes aizstāvis un iemāci mani dzīvot tā, kā dzīvoji tu: Jēzum un Marijai. Izlūdz man neatlaidību augt mīlestībā, gara atvērtību, uzņēmību pret Dieva Vārdu un gatavību mierīgi rīkoties saskaņā ar Dieva gribu. Savā aizbildniecībā ved mani uz manas dzīves lielo dienu, uz manu uzkāpšanu Debesīs. Āmen.

 

3. diena: 01.12. – Slavēt –
“Pateikties Dievam par visu.”

Ievadlūgšana
Marija, mana dārgā Māte, dāvā man savu Sirdi – brīnišķīgu, tīru, bezvainīgu, mīlestības un pazemības pilnu, lai es, līdzīgi kā tu, spētu pieņemt Jēzu un steigtos Viņā dalīties ar citiem.

Dieva Vārds (Lk 1, 46-56)
Un Marija sacīja: Augsti slavē Kungu mana dvēsele. Un mans gars gavilē Dievā, manā Pestītājā, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones pazemību; lūk, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo Varenais lielas lietas manī darījis; un svēts ir Viņa vārds. Un viņa žēlsirdība paliek paaudžu paaudzēs tiem, kas Viņa bīstas. Viņš parādīja varu ar savu elkoni, izklīdinādams lepnos savā sirdsprātā. Viņš varenos gāza no troņiem un paaugstināja pazemīgos. Izsalkušos viņš pildīja labumiem un bagātos atstāja tukšā. Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli, atminējies savu žēlsirdību, kā Viņš runājis mūsu tēviem, Ābrahamam un viņa pēctečiem mūžīgi. Bet Marija palika pie viņas kādus trīs mēnešus un tad atgriezās savās mājās.

Dievmātes, Miera Karalienes, 1988.g. 25. augusta vēstījums
“Dārgie bērni! Šodien es aicinu jūs visus priecāties par dzīvi, kas jums ir dāvana no Dieva. Dārgie bērni, priecājieties par Dievu, kurš ir jūsu Radītājs, par to, ka tik brīnišķīgi Viņš jūs radījis. Lūdziet, lai jūsu dzīve būtu kā priecīga pateicības dziesma, kas plūst no jūsu sirdīm kā nebeidzama prieka upe. Mani bērni, pateicieties nemitīgi par visu, kas jums ir, par katru arī mazu žēlastību, kādu dod Dievs, lai iepriecinājumu nesoša svētība no Dieva plūstu vienmēr pār visu jūsu dzīvi. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Pārdomas
Magnificat ir lūgšanas piemērs: Kunga slavēšana par to, ka Viņš viņu ir uzlūkojis, vērsis uz viņu savu skatienu, uzlūkojis viņu ar labvēlību un cieņu, līdzīgi kā Izceļošanas grāmatā Kungs redzēja savas tautas bēdas Ēģiptē, dzirdēja viņu brēkšanu un zināja viņu ciešanas. (2 Moz 3, 7) Uzreiz pēc tam tiek paziņots Dieva plāns: mainīt sabiedrības modeli!
Kā gan lai neslavē Dievu, kurš redz nabadzīgos un vienkāršos, mazos un pazemīgos; tos, kas ir maznozīmīgi vēsturei; tos, kuru patvērums un aizsardzība ir vienīgi Kungā? Jo tikai viens Dievs ir patiesā “bagātība”, un tikai izslāpušie un pazemīgie to var sasniegt. Kamēr tos, kuri ir bagāti un vareni, “atstāj tukšā”. Pat ja viņam no pirmā acu uzmetiena ir viss, viņš netic, ka var kaut ko saņemt no Dieva vai citiem cilvēkiem.

Risinājums
Personīgā lūgšanā es pateikšos Kungam par tām dāvanām, ko Viņš man dod.

Noslēguma lūgšana
Marija, Kristus klātbūtnes piepildītā, tu atnesi prieku Jānim Kristītājam tā, ka viņš priecīgi sakustējās savas mātes miesās. Tu, gavilējot priekā, slavēji Kunga brīnišķos darbus. Iemāci arī mūs pateicībā slavēt Dievu par Viņa brīnumainajiem darbiem mūsu dzīvē!

Svētais Jāzep, esi mans garīgais tēvs, manas ģimenes aizstāvis un iemāci mani dzīvot tā, kā dzīvoji tu: Jēzum un Marijai. Izlūdz man neatlaidību augt mīlestībā, gara atvērtību, uzņēmību pret Dieva Vārdu un gatavību mierīgi rīkoties saskaņā ar Dieva gribu. Savā aizbildniecībā ved mani uz manas dzīves lielo dienu, uz manu uzkāpšanu Debesīs. Āmen.

 

4. diena: 02.12. – Pieņemt dzīvību –
“Dāvāt dzīvību.”

Ievadlūgšana
Marija, mana dārgā Māte, dāvā man savu Sirdi – brīnišķīgu, tīru, bezvainīgu, mīlestības un pazemības pilnu, lai es, līdzīgi kā tu, spētu pieņemt Jēzu un steigtos Viņā dalīties ar citiem.

Dieva Vārds (Lk 2, 1-11)
Bet notika, ka tanī laikā ķeizars Augusts izdeva pavēli, lai tiktu sarakstīta visa valsts. Šī pirmā sarakstīšana notika Kvirinija, Sīrijas pārvaldnieka, laikā. Un visi gāja pierakstīties, katrs savā pilsētā. Un arī Jāzeps no Nācaretes pilsētas Galilejā nogāja Jūdejā, Dāvida pilsētā, kas saucās Betlēme, tāpēc ka viņš bija no Dāvida nama un cilts. Lai pierakstītos ar Mariju, savu saderināto sievu, kas bija grūta. Un notika, ka, viņiem tur esot, pienāca laiks, lai viņa dzemdētu. Un viņa dzemdēja savu pirmdzimto Dēlu, un ietina Viņu autiņos, un ielika Viņu silē, jo tiem nebija vietas mājvietā. Un bija gani tanī apvidū, kas, būdami nomodā, sargāja nakts stundās savu ganāmpulku. Un, lūk, Kunga eņģelis piestājās viņiem, un Dieva spožums apspīdēja tos, un viņi ļoti izbijās. Un eņģelis viņiem sacīja: Nebīstieties, jo, lūk, es jums pasludinu lielu prieku, kas notiks visiem ļaudīm: jo jums šodien Dāvida pilsētā piedzimis Pestītājs, kas ir Kristus Kungs.

Dievmātes, Miera Karalienes, 1992.g. 25. decembra vēstījums
“Dārgie bērni! Šodien es ilgojos jūs visus apsegt ar savu Mātes apmetni un pasargāt no visiem sātana uzbrukumiem. Šodien ir miera diena, bet visā pasaulē ir vēl ļoti daudz nemiera, un tāpēc aicinu jūs, lai jūs visi kopā ar mani caur lūgšanu veidotu jaunu miera pasauli. Es nespēju to izdarīt bez jums un tādēļ aicinu visus jūs ar mātišķu mīlestību, bet Dievs izdarīs tālāk visu pārējo. Atveriet tikai savu sirdi Dieva nodomiem, lai jūs spētu līdz strādāt ar Viņu pasaules mieram un labumam, un neaizmirstiet, ka jūsu dzīve nepieder jums, bet tā ir dāvana, kuru saņēmuši esat no Dieva un ar kuru jums ir pienākums iepriecināt citus un vadīt viņus mūžīgās dzīves ceļā. Tādēļ, dārgie bērni, lai jūs vienmēr pavada jaunpiedzimušā Jēzus Bērniņa mīlestība. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Pārdomas
Uzlūkosim ikonu, kurā Jaunava Marija pieņem dzīvību. Pieņem Dieva Dēlu, Jēzu. Un Māte, dāvājot Viņam dzīvību, dāvā Dēlu šai pasaulei. Viņa dāvā mums Jēzu, viņa norāda mums uz Jēzu, viņa ļauj mums redzēt Jēzu. Katrā ģimenē ir māte. Katrs cilvēks ir pateicīgs savai mātei par dzīvības dāvanu, un tāpat vienmēr ļoti pateicīgs viņai par savu tālāko eksistenci, par savu cilvēcīgo un garīgo attīstību. Gadās, ka māte ne vienmēr tiek pienācīgi godināta, un viņas misija tiek ņemta vērā maz. Misija dāvāt dzīvību. Dāvāt dzīvību, apzinīgi pildot pienākumus, klusumā, lūgšanā, ikdienas dzīves klusumā; dodot dzīvību nepārtraukti. Jā, tā, kā to dod māte, kad bez bailēm mātes mocekļa vienkāršībā ieņem bērnu savā klēpī, dzemdē, baro, ļauj augt un maigi rūpējas par viņu. Tas arī nozīmē dāvāt dzīvību. Un tādas ir mātes un viņu moceklība.

Risinājums
Šodien es īpašā veidā atcerēšos savu māti. Es izdarīšu viņai kaut ko labu, piezvanīšu, uzrakstīšu, sagatavošu nelielu dāvanu.

Noslēguma lūgšana
Marija, mūsu Māte, tavā patvērumā mēs atdodam savas mātes un tēvus. Esi par viņiem nomodā. Svētī viņu darbu un saglabā viņu veselību un dzīvību.

Svētais Jāzep, esi mans garīgais tēvs, manas ģimenes aizstāvis un iemāci mani dzīvot tā, kā dzīvoji tu: Jēzum un Marijai. Izlūdz man neatlaidību augt mīlestībā, gara atvērtību, uzņēmību pret Dieva Vārdu un gatavību mierīgi rīkoties saskaņā ar Dieva gribu. Savā aizbildniecībā ved mani uz manas dzīves lielo dienu, uz manu uzkāpšanu Debesīs. Āmen.

 

5. diena: 03.12. – Pieņemt lēmumu –
“Pieņemt lēmumu brīvībā.”

Ievadlūgšana
Marija, mana dārgā Māte, dāvā man savu Sirdi – brīnišķīgu, tīru, bezvainīgu, mīlestības un pazemības pilnu, lai es, līdzīgi kā tu, spētu pieņemt Jēzu un steigtos Viņā dalīties ar citiem.

Dieva Vārds (Lk 2,41-52)
Un Viņa vecāki Lieldienu svētkos ik gadus gāja uz Jeruzalemi. Un tie, kad Viņš bija divpadsmit gadus vecs, pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzalemi. Un kad viņi, izbeidzoties svētku dienām, atgriezās atpakaļ, bērns Jēzus palika Jeruzalemē, bet Viņa vecāki to nezināja. Bet tie domāja, ka Viņš ir pie ceļa biedriem; un tie, dienas ceļu nostaigājuši, meklēja Viņu starp radiem un pazīstamajiem; un tie, neatraduši Viņu, atgriezās Jeruzalemē, To meklēdami. Un notika, ka pēc trim dienām tie Viņu atrada sēžam dievnamā starp rakstu mācītājiem, tos uzklausot un tiem jautājot. Un visi, kas Viņu dzirdēja, bija pārsteigti par Viņa gudrību un atbildēm. Un tie, Viņu ieraudzījuši, brīnījās. Un Viņa māte sacīja Viņam: Dēls, kāpēc Tu mums tā darīji? Lūk, Tavs tēvs un es ar sāpēm Tevi meklējām. Un Viņš tiem sacīja: Kāpēc jūs mani meklējāt? Vai jūs nezinājāt, ka man jādarbojas tanīs lietās, kas ir mana Tēva? Un tie neizprata tos vārdus, kurus Viņš tiem runāja. Un Viņš gāja tiem līdz. Un viņi nonāca Nācaretē; un Viņš bija tiem paklausīgs. Un Viņa māte glabāja visus šos vārdus savā sirdī. Un Jēzus pieņēmās gudrībā un gados, un žēlastībā pie Dieva un cilvēkiem.

Dievmātes, Miera Karalienes, 2007.g. 25. februāra vēstījums
“Mīļie bērni! Šajā Gavēņa laikā atveriet savu sirdi Dieva žēlsirdībai. Debesu Tēvs ikvienu no jums vēlas atbrīvot no verdzības grēkam. Tāpēc, bērniņi, izmantojiet labi šo laiku un, sastopoties ar Dievu grēksūdzē, atstājiet grēku un apņemieties iet svētuma ceļu. Dariet to aiz mīlestības pret Jēzu, kas jūs visus atpestījis ar savām asinīm, lai jūs varētu būt laimīgi un dzīvotu mierā. Neaizmirstiet, bērniņi, jūsu brīvība – tā ir jūsu vājums, tāpēc visā nopietnībā sekojiet maniem vēstījumiem. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Pārdomas
Laba māte pavada savu bērnu pusaudža vecumā un necenšas novērst problēmas un dzīves grūtības. Un viņa dara ne tikai to. Laba māte palīdz mums pieņemt galīgos lēmumus brīvībā. Tas nav viegli, bet viņa to spēj. Ko gan nozīmē brīvība? Tas nenozīmē darīt to, ko mēs gribam, ļaut kaislībām mūs vadīt, bez atšķirības izmēģināt visu iespējamo un “peldēt pa straumi”. Brīvība nenozīmē, kā pieņemts teikt, mest ārā pa logu visu, kas mums nepatīk. Nē, tā nav brīvība! Brīvība mums ir dota tādēļ, lai mēs varētu izdarīt pareizo dzīves izvēli! Marija kā laba Māte, māca mūs līdzināties viņai, būt spējīgiem pieņemt galīgos lēmumus laikā, kad valda paviršības filozofija. Galīgos lēmumus pieņemt ir grūti. Viņa mums palīdz pieņemt šos lēmumus pilnīgā brīvībā, ar kādu viņa atbildēja “Jā!” Dieva plānam un savai dzīvei.

Risinājums
Pieņemot lēmumus, es centīšos apzināties brīvības vērtību, kas dota man tādēļ, lai darītu labu.

Noslēguma lūgšana
Marija, mūsu dārgā Māte! Atmodini katrā no mums vēlmi izšķirties par svētumu: lai mūsu vārdi izstaro patiesu skaistumu, lai mūsu darbi un rīcība kļūst par mīlestības himnas atbalsi, lai tīrība mājo mūsu miesās un sirdīs, lai viss Evaņģēlija skaistums ir klātesošs mūsu dzīvē.

Svētais Jāzep, esi mans garīgais tēvs, manas ģimenes aizstāvis un iemāci mani dzīvot tā, kā dzīvoji tu: Jēzum un Marijai. Izlūdz man neatlaidību augt mīlestībā, gara atvērtību, uzņēmību pret Dieva Vārdu un gatavību mierīgi rīkoties saskaņā ar Dieva gribu. Savā aizbildniecībā ved mani uz manas dzīves lielo dienu, uz manu uzkāpšanu Debesīs. Āmen.

 

6. diena: 04.12. – Būt paklausīgam –
“Kļūt svētīgam caur paklausību.”

Ievadlūgšana
Marija, mana dārgā Māte, dāvā man savu Sirdi – brīnišķīgu, tīru, bezvainīgu, mīlestības un pazemības pilnu, lai es, līdzīgi kā tu, spētu pieņemt Jēzu un steigtos Viņā dalīties ar citiem.

Dieva Vārds (Lk 11,27-28)
Bet notika, ka, Viņam tā runājot, ļaužu pulkā kāda sieviete paceltā balsī sacīja Viņam: Svētīgas tās miesas, kas Tevi nesušas, un krūtis, kas Tevi barojušas! Un Viņš sacīja: Tiešām svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un to izpilda.

Dievmātes, Miera Karalienes, 2006.g. 25. janvāra vēstījums
“Mīļie bērni! Arī šodien es jūs aicinu būt Evaņģēlija nesējiem savā ģimenē. Bērniņi, neaizmirstiet lasīt Svētos Rakstus! Nolieciet Bībeli redzamā vietā un lieciniet ar savu dzīvi, ka jūs ticat Dieva Vārdam un pēc tā dzīvojat. Es esmu jums cieši līdzās ar savu mīlestību un par katru no jums aizbilstu savam Dēlam. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Pārdomas
Jauna, citāda mātišķība, par kuru runā Jēzus, attiecas uz Mariju. Vai Marija nebija tā, kas pirmā dzirdēja un piepildīja Dieva Vārdu? Uz sievietes saucienu pūlī: “Svētīgas tās miesas, kas Tevi nesušas, un krūtis, kas Tevi barojušas!” Jēzus atbildēja, “… svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un to izpilda.” (Lk 11,27-28). Uz slavas vārdiem, ko sieviete no pūļa izteica par Māti, kas Viņu dzemdējusi, Jēzus atbild neviennozīmīgi. Ar to Viņš vēlas novērst uzmanību no mātes lomas, kas tiek saprasta tikai kā fiziska saikne, un koncentrēt to uz noslēpumaino garīgo saikni, kas veidojas, klausoties Dieva Vārdu un to pildot.

Risinājums
Šodien es veltīšu dažas minūtes Dieva Vārda lasīšanai.

Noslēguma lūgšana
Marija, paklausības un kontemplācijas Sieva. Palīdzi mums vienmēr būt uzmanīgiem pret Kunga balsi, lai nabago sauciens mūs nekad neatstātu vienaldzīgus, bet slimo un grūtībās nonākušo ciešanas – neuzmanīgus; lai vecu cilvēku vientulība un bērnu trauslums pieskartos mūsu sirdīm un mēs visi izjustu mīlestību un cieņu pret katra cilvēka dzīvību.

Svētais Jāzep, esi mans garīgais tēvs, manas ģimenes aizstāvis un iemāci mani dzīvot tā, kā dzīvoji tu: Jēzum un Marijai. Izlūdz man neatlaidību augt mīlestībā, gara atvērtību, uzņēmību pret Dieva Vārdu un gatavību mierīgi rīkoties saskaņā ar Dieva gribu. Savā aizbildniecībā ved mani uz manas dzīves lielo dienu, uz manu uzkāpšanu Debesīs. Āmen.

 

7. diena: 05.12. – Sekot – 
“Jēzus stunda, laiks, kad sākt ticēt.”

Ievadlūgšana
Marija, mana dārgā Māte, dāvā man savu Sirdi – brīnišķīgu, tīru, bezvainīgu, mīlestības un pazemības pilnu, lai es, līdzīgi kā tu, spētu pieņemt Jēzu un steigtos Viņā dalīties ar citiem.

Dieva Vārds (Jņ 2,1-5)
Un trešajā dienā Galilejas Kānā bija kāzas; un Jēzus māte bija tur. Bet arī Jēzus un Viņa mācekļi tika aicināti kāzās. Un, kad pietrūka vīna, Jēzus māte sacīja Viņam: Viņiem nav vīna. Bet Jēzus viņai sacīja: Kas man un tev, sieviet? Vēl mana stunda nav nākusi! Viņa māte sacīja apkalpotājiem: Visu, ko Viņš jums sacīs, dariet.

Dievmātes, Miera Karalienes, 1988.g. 25. janvāra vēstījums
“Dārgie bērni! Arī šodien es aicinu jūs uz pilnīgu atgriešanos. Tas ir grūti tiem, kas vēl nav pilnīgi atdevuši sevi Dievam. Es aicinu, dārgie bērni, lai jūs ar nedalītu sirdi atgrieztos pie Dieva. Dievs spēj dot jums visu, ko vien no Viņa slāpstat saņemt. Bet jūs diemžēl meklējat Dievu tikai tad, kad atnāk slimības, problēmas un grūtības. Jūs uzskatāt, ka Dievs ir tālu no jums, ka viņš jūs nedzird un jūsu lūgšanas neuzklausa. Nē, dārgie bērni, tas nav taisnība. Tikai tad, ja jūs esat tālu no Dieva, jūs nespējat saņemt žēlastības, kādas Kungs grib jums dot; tāpēc, ka jūs nelūdzat ar stipru ticību. Es katru dienu lūdzos par jums un ilgojos jūs aizvien vairāk tuvināt Dievam, bet es nespēju, ja jūs paši to negribat. Tādēļ, dārgie bērni, salieciet savu dzīvi Dieva rokās. Es svētīju jūs un pateicos, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Pārdomas
Tajā brīdī, kad Marija redz, ka trūkst vīna, viņa uzticībā vēršas pie Jēzus. Viņa lūdz. Viņa vēršas pie Viņa ar lūgumu. Viņa neiet pie svētku organizētāja, bet tiešā veidā jaunlaulāto problēmu nodod savam Dēlam. Atbilde, ko viņa saņem, šķiet pārsteidzoša: “Kas man un tev, sieviet? Vēl mana stunda nav nākusi!” Neskatoties uz to, viņa šo problēmu jau ir atdevusi Dieva rokās. Viņas rūpes par citu vajadzībām pietuvina “Jēzus stundu”. Un Marija ir šīs stundas līdzdalībniece no silītes līdz krustam. Viņa, kurai izdevās dzīvnieku alu pārveidot par mājvietu Jēzum, kurai bija tikai daži niecīgi autiņi, ar lielu maigumu pieņēma mūs kā savus bērnus, kad zobens caurdūra viņas Dēla Sirdi. Viņa mūs māca atdot mūsu ģimenes Dieva rokās, māca mūs lūgties un tādā veidā iedegties cerībā, ka arī mūsu rūpes ir Dieva rokās.

Risinājums
Šodien es atdošu Jēzus rokās kādu savu problēmu vai kāda mana tuvākā problēmu, ar ko mēs nespējam tikt galā.

Noslēguma lūgšana
Marija, brīnišķīgās mīlestības Māte! Uzklausi mūsu lūgšanu, mūsu kvēlo lūgumu, lai caur Jēzu mūsos iemājotu Dieva žēlsirdīgās mīlestības skaistums. Lai šis skaistums kalpo mūsu pestīšanai, mūsu valsts un visas pasaules pestīšanai.

Svētais Jāzep, esi mans garīgais tēvs, manas ģimenes aizstāvis un iemāci mani dzīvot tā, kā dzīvoji tu: Jēzum un Marijai. Izlūdz man neatlaidību augt mīlestībā, gara atvērtību, uzņēmību pret Dieva Vārdu un gatavību mierīgi rīkoties saskaņā ar Dieva gribu. Savā aizbildniecībā ved mani uz manas dzīves lielo dienu, uz manu uzkāpšanu Debesīs. Āmen.

 

8. diena: 06.12. – Mantot –
“Māte – mācekļu mantojums.”

Ievadlūgšana
Marija, mana dārgā Māte, dāvā man savu Sirdi – brīnišķīgu, tīru, bezvainīgu, mīlestības un pazemības pilnu, lai es, līdzīgi kā tu, spētu pieņemt Jēzu un steigtos Viņā dalīties ar citiem.

Dieva Vārds (Jņ 19,25-27)
Bet pie Jēzus krusta stāvēja Viņa māte un Viņa mātes māsa Marija, Kleofasa sieva, un Marija Magdalēna. Tad Jēzus, redzēdams māti un mācekli, ko Viņš mīlēja, stāvam, sacīja savai mātei: Sieviet, lūk, tavs dēls! Pēc tam Viņš sacīja māceklim: Lūk, tava māte! Un no tās stundas māceklis ņēma viņu pie sevis.

Dievmātes, Miera Karalienes, 1987.g. 25. maija vēstījums
“Mīļie bērni, es aicinu katru no jums sākt dzīvot Dieva mīlestībā. Dārgie bērni, jums gadās, ka darāt grēku bez apdomas un tā atdodat sevi sātanam. Es aicinu jūs, lai katrs ar pilnu atdevi pieņemtu savā sirdī lēmumu izvēlēties Dievu. Es esmu jūsu Māte un tāpēc ilgojos jūs visus vadīt uz pilnvērtīgu svētumu. Es ilgojos, lai katrs no jums būtu laimīgs šeit virs zemes un lai katrs no jums būtu kopā ar mani debesīs. Tas ir, dārgie bērni, manas šurp atnākšanas mērķis, un tās ir manas lielākās ilgas. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Pārdomas
Kad Kristus pie krusta piedzīvoja agoniju, dramatisku pasaules grēka un Dieva žēlastības satikšanos, pie savām kājām Viņš ieraudzīja Mātes un mācekļu mierinošo klātbūtni. Šajā izšķirošajā brīdī, vēl pirms Viņš pasludina par savas misijas, ko Viņam uzticējis Tēvs, noslēgšanos, Jēzus teica Marijai: “Sieviet, lūk, tavs dēls!” Pēc tam Viņš sacīja māceklim: Lūk, tava māte!” (Jņ 19, 26-27). Šie Jēzus vārdi, izteikti uz nāves liekšņa, neliek pirmajā vietā Viņa līdzjūtīgo attieksmi pret Māti, bet drīzāk ir atklāsmes formulējums, kas atklāj īpašās glābšanas misijas noslēpumu. Jēzus mums atstāj savu Māti, lai viņa kļūtu arī par mūsu Māti. Tikai tad, kad Viņš to izdarīja, Jēzus sajuta, ka viss jau ir “Padarīts!” (Jņ 19, 28). Krusta pakājē, jaunās radīšanas vissvarīgākajā stundā, Kristus mūs atved pie Marijas. Viņš atved mūs pie viņas, jo nevēlas, lai mēs ietu bez Mātes, un cilvēki šajā Mātes tēlā lasa visus Evaņģēlija noslēpumus.

Risinājums
Es ieaicināšu Mariju savā mājā un palūgšos vienu Rožukroņa noslēpumu.

Noslēguma lūgšana
Vissvētākā Jaunava, Tu, kas stingri, ar nesatricināmu ticību stāvēji zem krusta un pieņēmi augšāmcelšanās priecīgo mierinājumu, paplašini mūsu sirdis, lai mēs varētu sagatavot tajās tev vietu.

Svētais Jāzep, esi mans garīgais tēvs, manas ģimenes aizstāvis un iemāci mani dzīvot tā, kā dzīvoji tu: Jēzum un Marijai. Izlūdz man neatlaidību augt mīlestībā, gara atvērtību, uzņēmību pret Dieva Vārdu un gatavību mierīgi rīkoties saskaņā ar Dieva gribu. Savā aizbildniecībā ved mani uz manas dzīves lielo dienu, uz manu uzkāpšanu Debesīs. Āmen.

 

9. diena: 07.12. – Dzīvot – 
“Dzīvot ar ticību un cerību.”

Ievadlūgšana
Marija, mana dārgā Māte, dāvā man savu Sirdi – brīnišķīgu, tīru, bezvainīgu, mīlestības un pazemības pilnu, lai es, līdzīgi kā tu, spētu pieņemt Jēzu un steigtos Viņā dalīties ar citiem.

Dieva Vārds (Apd 1,12-14)
Tad viņi atgriezās atpakaļ Jeruzalemē no kalna, ko sauc par Olīvkalnu, kas ir tuvu Jeruzalemei, sabata gājiena attālumā. Un viņi atnākuši uzgāja Vakariņu telpā, kur uzturējās Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Fīlips un Toms, Bērtulis un Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls, un Sīmanis Centīgais, un Jūda, Jēkaba brālis. Viņi visi vienprātīgi palika lūgšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus Māti, un Viņa brāļiem.

Dievmātes, Miera Karalienes, 2021.g. 25. februāra vēstījums
“Mīļie bērni! Dievs man ir ļāvis arī šodien būt kopā ar jums, jūs aicināt uz lūgšanu un gavēni. Izdzīvojiet šo žēlastības laiku un esiet cerības liecinieki, jo – es jums atgādināšu, bērniņi, – ar lūgšanu un gavēni var apslāpēt pat karus. Bērniņi, ticiet un izdzīvojiet šo žēlastības laiku ticībā un ar ticību, un mana Bezvainīgā Sirds nevienu no jums neatstās bez miera, ja jūs vērsīsieties pie manis. Es aizbilstu par jums Visaugstā priekšā un lūdzu par mieru jūsu sirdī un cerību uz nākotni. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”

Pārdomas
Marijas Bezvainīgā Ieņemšana ir privilēģija. No vienas puses, tas ļauj mums redzēt, kāds bija Dieva Tēva plāns katram no mums, par ko mēs bijām aicināti kļūt – dzīvot pilnīgā harmonijā ar Dievu, ar citiem, pašam ar sevi un dabu; bet no otras puses, kas ir pārsteidzošā Dieva mīlestība, pateicoties kurai cilvēks jūtas mīlēts, “piedots” un var uz to atbildēt ar labāko, kas ir sirdī. Nav runa tikai par to, ka Marijai nebija negatīvas morālās pieredzes (viņa negrēkoja), bet arī par to, ka viņa bija pilnībā koncentrējusies uz Dievu un citiem cilvēkiem (viņa viņus mīlēja). Lai iztēlotos, ko tas nozīmē, pietiek pārdomāt īpašo cilvēka pieredzi, kas spīdoši aprakstīta svētā Pāvila vēstulē romiešiem. Tajā viņš apraksta cilvēku, kurš pazīst labo, bet pēc tam nerīkojas saskaņā ar to, un tas pats likums, kam kā audzinātājam vajadzēja viņu pavadīt ceļā uz labo, kļūst par problēmu. Viņš saprot, ka tas, kas viņam jādara, lai sasniegtu dzīves pilnību, laimi un mīlestību, galu galā kalpo tikai tam, lai apzinātos viņa ierobežotību un egoistisko pusi. Runāt par Bezvainīgo Ieņemšanu nozīmē atzīt, ka Dievs pēc savas iniciatīvas pasargāja Jaunavu Mariju no šī konflikta: no cīņas starp labo, ko cilvēks vēlas, bet nespēj izdarīt, un piepildīšanos ar Dievu žēlastību, Viņa mīlestību, lai cilvēks spētu tiekties uz labo un tādā veidā pieņemtu pareizus lēmumus un īstenotu tos dzīvē.

Risinājums
Es gatavošos Jaunavas Marijas svētkiem, atdodot sevi pilnībā viņas rokās.

Noslēguma lūgšana
Marija, mūsu brīnišķā Māte! Nepieļauj, ka mēs pazaudētu mūsu šīs zemes svētceļojuma nozīmi. Lai ticības siltā gaisma izgaismo mūsu dienas, lai cerības mierinošais spēks vada mūsu soļus, lai mīlestības izplatošais siltums atdzīvina mūsu sirdis, lai mūsu acis vienmēr būtu pievērstas Dievam. Jo Viņā ir mūsu patiesais prieks.

Svētais Jāzep, esi mans garīgais tēvs, manas ģimenes aizstāvis un iemāci mani dzīvot tā, kā dzīvoji tu: Jēzum un Marijai. Izlūdz man neatlaidību augt mīlestībā, gara atvērtību, uzņēmību pret Dieva Vārdu un gatavību mierīgi rīkoties saskaņā ar Dieva gribu. Savā aizbildniecībā ved mani uz manas dzīves lielo dienu, uz manu uzkāpšanu Debesīs. Āmen.

Lūgsimies
Visvarenais un mūžīgais Dievs, Svētā Gara spēkā Tu sagatavoji Jaunavas un Mātes Marijas miesu un dvēseli, lai Viņa kļūtu par cienīgu mājvietu Tavam Dēlam.
Dāvā, lai caur Viņas žēlsirdīgo aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no draudošā ļaunuma un mūžīgās nāves. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu! Āmen.

Read Previous

IZLŪGTĀ VECĀKU DĀVANA

Read Next

MIERA KARAĻA GAIDĪŠANAS PRIEKS