KĻŪSTIET PAR JĒZUS ATSPULGU

Vēstījums Marijai Pavlovičai-Luneti 2022. gada 25. decembrī:
“Mīļie bērni! Šodien es jums nesu savu Dēlu Jēzu, lai jūs būtu Viņa miers un Debesu skaidrības un prieka atspulgs. Lūdzieties, bērniņi, par savu atvērtību miera saņemšanai, jo daudzas sirdis ir aizvērtas gaismas – sirds mainītājas – aicinājumam. Es esmu ar jums un aizlūdzu par jums, lai jūs būtu atvērti Miera Karaļa uzņemšanai, – Viņš piepildīs jūsu sirdi ar siltumu un svētību. Paldies, ka atbildējāt uz manu aicinājumu!”Kļūstiet par Jēzus atspulgu Ziemassvētki ir pagājuši, bet tajā pašā laikā tie mūs neatstāj visu gadu. Ziemassvētki ir aicinājums. Aicinājums uz atgriešanos un sirds atvēršanu Miera Princim, uz ko mūs aicina Miera Karaliene.

Dievmātes vēstījumi ir arī aicinājums pārbaudīt sirdsapziņu un jautājums: kur es esmu šodien, dažas dienas pēc Ziemassvētkiem, salīdzinot ar Adventes sākumu? Vai esmu izkustējies no sākuma punkta, vai arī esmu palicis solījumu un labo nodomu līmenī?

Ziemassvētkos Jaunava Marija nes mums Jēzu un ar savu mīlestību un žēlastību aicina ļaut Jēzum garīgi piedzimt mūsu sirdīs. Tā ir viņas Bezvainīgās mātes Sirds vēlēšanās. Mistiķis Angeluss Silēziuss ir teicis: “Kaut tūkstošiem reižu Jēzus būtu piedzimis Betlēmē, tas būtu veltīgi, ja Viņš nepiedzimst tavā sirdī.”

Evaņģēlijs mums neatklāj precīzu Jēzus dzimšanas datumu, mēs nezinām, vai Viņš piedzima šķūnī vai kūtī. Mēs zinām vien vēstures periodu- Romas cara Augusta valdīšanas laiku, kad tika veikta tautas skaitīšana. Jēzus dzimšanas diena nav diena, kad Viņš piedzima kā Dievs evaņģēlistu sirdīs. Jēzus dzimšana ir ierakstīta viņu sirdīs ļoti precīzi – ne tikai precīza diena, bet tieši tas brīdis. Tāpat kā Jēzus piedzima tik daudzu cilvēku sirdīs pirms mums, Viņš var un vēlas piedzimt šodien mūsu sirdīs.

Svētā Gara spēkā un varenībā Jēzus arī šodien vēlas piedzimt mūsos. Apustuļi tikai pēc Svētā Gara nosūtīšanas saprata, kas bija Jēzus. Pēc Svētā Gara nosūtīšanas viņi vairs nebaidījās par savu dzīvību, viņi bija gatavi pieņemt mocekļu nāvi Jēzus dēļ.

Ziemassvētki ir aicinājums uz atgriešanos. Atgriešanās ir satikšanās ar dzīvo Dievu. Tas ir brīdis, kad mūsu sirdī piedzimst Jēzus Kristus kā Dievs. Šodien mums ir svarīgi sev pajautāt: “Kad Jēzus piedzima manā sirdī un vai Viņš tur ir vispār piedzimis?”

Jēzus var piedzimt mūsos un ļaut atdzimt mums. Uzdrošināsimies kā gani sekot Jēzum, pielūgt Viņu. Nāksim pie Jēzus lēnprātībā un sirds nožēlā. Lūkasa evaņģēlijā ir teikts: “Un bija gani tanī apvidū, kas, būdami nomodā, sargāja nakts stundās savu ganāmpulku. Un, lūk, Kunga eņģelis piestājās viņiem, un Dieva spožums apspīdēja tos.” (Lk 2, 8-9)

Ganiem tika dota iespēja nobaudīt Dieva godību. Iespējams, arī mums Dievs dos nobaudīt nedaudz no Viņa godības, ja mēs nāksim pie Viņa. Uz to mūs aicina Miera Karaliene šajā vēstījumā: “Es esmu ar jums un aizlūdzu par jums, lai jūs būtu atvērti Miera Karaļa uzņemšanai.” Lai Jaunavas Marijas aicinājums mūs iedvesmo atvērties Jēzum, Miera Princim, kurš vienīgais var piepildīt mūsu sirdi ar jēgu un mieru.

Lūgšana: (Šīs lūgšanas autors ir kardināls Džons Henrijs Ņūmens. Tā bija viena no sv. Mātes Terēzes mīļākajām lūgšanām.)
Mīļais Jēzu! Palīdzi man izplatīt Tavu aromātu, lai arī kur es ietu. Piepildi manu dvēseli ar savu Garu un dzīvību. Piepildi ar sevi visu manu būtību, lai mana dzīve būtu vien Tavas dzīves atspulgs. Apgaismo mani ar savu gaismu, lai katrs, ko es satikšu savā ceļā, varētu sajust Tavu klātbūtni manā dvēselē. Lai viņi skatās, bet redz ne vairs mani, bet tikai Tevi, Jēzu! Esi ar mani, un tad es sākšu spīdēt kā Tu un būšu gaisma citiem. Tā gaisma, Kungs, būs pilnībā no Tevis; tajā nebūs nekā no manis. Caur mani Tu spīdēsi citiem. Ļauj man pagodināt Tevi Tavā iemīļotajā veidā – spīdot apkārtējiem. Ļauj man sludināt Tevi bez sludināšanas, nevis ar vārdiem, bet ar piemēru, ar apbrīnas spēku, ar labiem darbiem, ar bagātīgu mīlestību pret Tevi, kurā deg mana sirds. Amen.

t. Ļubo Kurtovičs OFM

Read Previous

ZIEMASSVĒTKI MEDŽUGORJĒ

Read Next

LŪDZIETIES PAR MIERU