PĀRDOMAS KATRAI DIENAI

JĀZEPA LĪGAVA
„Lūkojoties uz jauno kristietības tūkstošgadi, kļūst skaidrs, ka šī lūgšana un pati Jāzepa persona mūsdienu Baznīcā ir ieguvusi jaunu nozīmi”.
(Jānis Pāvils II, Redemptoris Custos, 1989.gada 15.augustā)

Pirmā nedēļa Nācaretē
1.diena. Došanās uz Nācareti (13.07)
2.diena. Ienāksim Svētās Ģimenes mājā (14.07)
3.diena. Gara nabadzība (15.07)
4.diena. Lēnprātība un ilgas pēc kopienas dzīves (16.07)
5.diena. Ieiešana laulāto istabā (17.07)
6.diena. Žēlsirdīgā mīlestība (18.07)
7.diena. Valdzinājums uzņemties nest krustu un atdot dzīvību mīlestības vārdā
 (19.07)

 

TĒVA LĪGAVA
„Jo Dievs Tēvs, kurš vienīgais var sūtīt un dāvāt Sava Dēla Personu, un likt, lai Tā tēls iespiežas cilvēces atmiņā, vēlas, lai Marija būtu patiesā un vienīgā līgava Iemiesošanās noslēpumā, ņemot vērā Viņa lēmumu, ka Marijai kopā ar Viņu jākļūst par Vārda paaudzes pirmpamatu šajā pasaulē un kopā ar Viņu jāpaveic Iemiesošanās notikumā tas, ko tikai Viņš spēj paveikt mūžībā.”
(Žans Žaks Oljē)

Otrā nedēļa Tēva klēpī
1.diena. Tēva un Marijas vienotība (8. diena) (20.07)
2.diena. Līgava Dieva plānā (9. diena) (21.07)
3.diena. Visuma Karaliene (10. diena) (22.07)
4.diena. Līgava, kas atklāj Mūžīgo Tēvu (11. diena) (23.07)
5.diena. Bezvainīgā Ieņemšana, kas veidoja Marijas Sirdi (12. diena) (24.07)
6.diena. Marijas bērnība (13. diena) (25.07)
7.diena. Marijas veltīšana templī (14. diena) (26.07)

 

DĒLA LĪGAVA
(PV 61) „Veltīšanās Jēzum Kristum, mūsu Pestītājam, patiesam Dievam un patiesam Cilvēkam, ir vissvarīgākais un būtiskākais solis, visi citi var būt maldīgi un nepareizi. Jēzus Kristus ir Alfa un Omega, visu lietu sākums un beigas. Kā apustulis saka, mēs strādājam vienīgi tādēļ, lai ikvienu cilvēku padarītu līdzīgu Jēzum Kristum, jo tikai Viņā mājo visas Dievišķības daudzveidība līdz ar žēlastībām, tikumiem un pilnību. Tikai Viņā mēs esam svētīti ar visām garīgajām svētībām; Viņš ir mūsu vienīgais Mācītājs, kuram mūs jāmāca; mūsu vienīgais Kungs, no kura mums jābūt atkarīgiem; mūsu vienīgā Galva, ar kuru mums jābūt vienotiem; mūsu vienīgais Paraugs, kuram mums ir jāpielāgojas; mūsu vienīgais Dziedinātājs, kuram mūs jādziedina, mūsu vienīgais Gans, kuram jāgādā par mūsu barību; mūsu vienīgais Ceļš, kam mūs jāved pie patiesības; mūsu vienīgā Patiesība, kurai mums ir jātic; mūsu vienīgā Dzīvība, kam mūs jādzīvina; un mūsu vienīgais Viss visās lietās, ar kuru mums ir jābūt gana.”
(Sv. Luī Marija Griņons no Monforas)

Trešā nedēļa Jēzus Sirdī
1.diena. Vienotība ar Kristus cilvēcīgumu (15. diena) (27.07)
2.diena. Vārda Māte, saruna ar Mariju (16. diena) (28.07)
3.diena. Bērna Jēzus atrašana templī (17. diena) (29.07)
4.diena. Līdzatpestīšana. Asins Līgavainis (18. diena) (30.07)
5.diena. Marijas vientulība (19. diena) (31.07)
6.diena. Laulība ar Vārdu, kad šķēps caurdur divkārt (20. diena) (01.08)
7.diena. Jēzus Sirds Ķēnišķība, valdot Marijas Sirdij (21. diena) (02.08)

 

SVĒTĀ GARA LĪGAVA
(MN 13) „Salaulājies ar Mariju un radījis Viņā, caur Viņu un no Viņas Jēzu Kristu, šo meistardarbu, iemiesoto Vārdu, Svētais Gars, kurš nekad nav Viņu atraidījis, ik dienas turpina Viņā un caur Viņu noslēpumainā, taču patiesā veidā radīt izredzēto dvēseles.”
(Sv. Luī Marija Griņons no Monforas)

Ceturtā nedēļa Svētā Gara paēnā
1.diena. Pasludināšana. Svētā Gara apskāviens (22. diena) (03.08)
2.diena. Ticības svētceļojums (23. diena) (04.08)
3.diena. Marijas klēpis, kurā mēs atdzimstam Svētajā Garā (24. diena) (05.08)
4.diena. Marija – mierinātāja un Mierinātāja Līgava (25. diena) (06.08)
5.diena. Vispasaules Vidutāja (26. diena) (07.08)
6.diena. Lūk, tava Māte! Pieņem Mariju, un Marija pieņems tevi (27. diena) (08.08)
7.diena. Mīlestības Vasarsvētki (28. diena) (09.08)

 

SVĒTĀS TRĪSVIENĪBAS LĪGAVA
Ak, Marija, Tēva Sirds aizdedzinātāja,
Ak, Marija, Dēla Sirds liesmas ieskautā,
Ak, Marija, Svētā Gara aizdedzinātā.
(Brālis Efraims)

Piektā nedēļa Svētās Trīsvienības klēpī
1.diena. Jaunavas Marijas kronēšana (29. diena) (10.08)
2.diena. Marija, visu siržu Karaliene (30. diena) (11.08)
3.diena. Marija, Vienotības Karaliene (31. diena) (12.08)
4.diena. Marija, Miera Karaliene (32. diena) (13.08)
5.diena. Marija, Baznīcas Māte (33. diena) (14.08)

Sagatavošanās svinīgai sevis veltīšanai (IZLASIET LAICĪGI)

6.diena. NOSLĒGUMS. VELTĪŠANĀS AKTS  (15.08)

PATEICĪBA PAR VISĀM ŽĒLASTĪBĀM

Read Previous

33 DIENU SAGATAVOŠANĀS SEVIS VELTĪŠANAI JĒZUM CAUR MARIJAS ROKĀM

Read Next

MLADIFEST 2023